سوره یاسین صوتی 1.0 [free]

Description

فضیلت و خواص سوره یس
یس، و نام های دیگرش «عزیزه؛ معمّه(شامل شونده)، مدافعه قاضیه(دفع کننده برآورده) سی و ششمین سوره قرآن است که مکی و دارای 83 آیه است.
از رسول گرامی اسلام روایت شده قرائت کننده این سوره نزد خداوند شریف خوانده می شود و این سوره برای قاری خود شفاعت می کند.
در روایتی دیگر از ایشان آمده: سوره «یس» در تورات «معمّه: شامل شونده» نام دارد چون خیر دنیا و آخرت را شامل حال قرائت کننده خود می کند و بلاهای دنیا و سختی های آخرت را از او
دور می کند.
و نیز «قاضیه: دفع کننده برآورنده» نامیده می شود چون از قاری خود، هر بدی را دفع کرده و همه حاجت های او را روا می کند و قرائت آن سوره پاداشی برابر بیست حج دارد. و گوش سپردن
به صدای قرائت آن، معادل با ثواب هزار دینار انفاق در راه خداست.(1)
در فضیلت این سوره از حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: هر کس سوره «یس» را قرائت نماید مانند آن است که ده بار قرآن را ختم نماید(2)
ایشان همچنین فرمودند: هر کس سوره «یس» را برای رضای خدا بخواند خداوند او را خواهد بخشید و اجری همانند 12 ختم قرآن به او خواهد داد و اگر برای مریض در شرف مرگی خوانده شود، به
تعداد حروف این سوره 10 فرشته نزد او به صف شده و برای او استغفار کرده و شاهد قبض روحش بوده و جنازه اش را تشییع می کنند و بر او نماز گزارده و شاهد دفنش هستند(3)
از ابی بصیر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: براستی برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است هر کس آن را قبل از خواب یا در روز، قبل از آنکه شام شود
بخواند در آن روز از محفوظین و بهره مندان باشد تا آنکه شام کند و هر کس در شب قبل از خواب آن را تلاوت کند خداوند بر وی 1000 فرشته بگمارد تا او را از شر بدی و هر شیطان رانده
شدهو هر آسیب حفظ کنند و هر گاه در همان روز بمیرد خداوند او را وارد بهشت گرداند و 30 هزار فرشته هنگام غسلش گرد آیند و برای او طلب آمرزش کنند و با استغفار او را مشایعت و
بدرقه نمایند تا کنار قبر، و چون او را به قبر برند آن فرشتگان جمله در قبر با وی درآیند و خدا را عبادت کنند و ثواب او را به مرده دهند و قبرش تا هر کجا که چشم ببیند فراخ گردد
و از فشار قبر ایمن باشد و همیشه از قبرش تا آسمان نوری تابان باشد تا اینکه خداوند او را از قبر بیرون آرد و چون او را برانگیخت فرشتگان خدا با او هستند و بدرقه اش کنند و با
وی به گفتگو پردازند و به رویش لبخند زنند و به هر خیر و نیکی مژده اش دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و در پایگاه قربی او را بدارند که هیچ مخلوقی را جز مقربان و
فرستادگان حق آن مقام و منزلت و قرب را باشد، و وی با پیامبران در آن درگاه نزد خدای تعالی باز ایستد و با غمخواران غم نخورد و با اندوهگینان اندوه نکشد و با زاری کنندگان زاری
نکند.
آنگاه خداوند تعالی گوید: ای بنده من شفاعت کن هر که را خواهی ،که شفاعت را درباره همه بپذیرم و حاجت بخواه که هر چه خواهی به تو دهم پس وی حاجت را از خدا بخواهد که برآورده شود
و شفاعت کند که پذیرفته گردد و حساب او را چون دیگران نکشند و در آنجا چون دیگران بازداشت نشود و چون از زبونان و خوار شدگان زبون و خوار نگردد و به نکبت گناه و عمل زشتی که از
او سر زده گرفتار نشود و برات آزادی او را سر گشاده بدو دهند تا اینکه از درگاه الهی به زیر آید و همه مردم از روی تعجب گویند: «سبحان الله» این بنده را حتی یک گناه نبود او از
همدمان محمد صلی الله علیه و آله وسلم خواهد شد.
از جابر جعفی روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس سوره یاسین را در عمر خود یک بار بخواند خداوند به شماره تمام آفریده هایش در این جهان و آن جهان و آنچه در
آسمان است به عد هر یک 2000 حسنه در نامه عملش ثبت فرماید و به همین مقدار از گناهان او محو سازد و دچار تنگدستی و زیان و بدهکاری و خانه خرابی نشود و بدبختی و دیوانگی نبیند و
مبتلا به جذام و وسواس و دودلی و بیماری های مضر نگردد و خداوند سختی و دشواری مرگ را بر او آسان کند و خود متصدی و مباشر قبض روح او باشد و از جمله کسانی خواهد بود که خداوند
فراخی زندگی او را به عهده گرفته و ضامن خوشحالی او هنگام مرگ گردیده و خشنودیش را آخرت تضمین کرده و همه فرشتگان آسمان و زمین را خطاب فرموده که من از بنده راضی هستم پس برای
او آمرزش بطلبید.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت:
(1) مجمع البیان،ج8، ص254
(2) الدر المنثور، ج5، ص 256.
(3) مجمع البیان، ج8، ص 254.
(4) درمان با قرآن، صص82-79


The virtues and properties of surahs
Yess, and her other names are "Azizah-i-Mimza" (inclusive), the defender of the Judge (the Repealer) thirty-sixth Surahs of the Qur'an, which is Mecca and contains 83
verses.
The Holy Prophet of Islam (PBUH) recites this sura to be recited to the honorable Lord and intercede for his caliph.
In another narration, he says: Surah Yas in the Torah is called "Inclusive: Including" because it covers the good of the world and the hereafter, and avoids the calamities
of the world and the hardships of the hereafter.
And it is also called "Judgment: the Repulsive Repellent" because it repels all evil from its Qari and does all its needs, and reciting that surah has a reward of twenty
hajj. And listening to the sound of its reading is equivalent to a thousand dinars of charity in the cause of God. (1)
In the virtue of this surah is quoted by Prophet Muhammad (peace be upon him) and Allah be upon him: Whoever recites Surah Yas is like ending the Quran ten times (2)
He also said: Whoever recites Surah Yas for the pleasure of God, God will grant him and give him a reward like 12 ending of the Quran and if he is read on the verge of
death, 10 angels will give him Lined up and begged for him and witnessed his soul being buried and his funeral prayed and buried (3)
It is narrated from Abi Basir that Prophet Sadeq (PBUH) said: Truly it is a heart for everything and the heart of the Qur'an is Surah Yassin. Until supper, and whoever
recites it at night before bed, may God have 1000 angels put upon him to ward off evil, to drive out any devil, and to preserve any harm, and whenever he dies on the same
day, God will bring him into Paradise. And 30,000 angels gather in his bosom, and ask forgiveness for him, and seek him out, and chase him down to the sepulcher; Come with
him to the grave, worship God, and give him the dead, and his grave shall be widened wherever he can see, safe from the pressure of the grave, and always shining from the
grave, to the light of heaven, until God bring him out of the grave. Flour, and when he is aroused, the angels of God are with him, chasing him, talking to him, smiling at
him, and sharing his good news with all goodness and goodness, and making him a base of sacrifice. That there should be no creature but the messenger and the messengers of
that dignity and dignity. The sorrows do not grieve and do not weep for the mourners.
Then Allah Almighty says: O my servant, intercede with whomever you will, that I may intercede for all, and ask that I should give you whatever you want, so that he may
ask Allah to be fulfilled, and intercede to be accepted and his account Not to be killed, and there to be arrested, and not to be humiliated and humiliated by the
disobedient and humiliated, and not to be condemned for the sin and the ugly act committed upon him, and to grant him freedom until the Divine Gate It comes down to it and
all the people are surprised to say: "Sobhan Allah" this servant was not even a sinner. He will be a companion of Muhammad Sallallaahu 'alaihi wa sallam.
It is narrated from Jaber Jafi'i that Imam Baqir (peace be upon him) said: Whoever reads Surah Yassin once in his life, God records the number of all his creations in this
world and that world and what is in the sky, with the number of each of the 2000 goodies. May he remove all his sins as much as he can, and do not suffer misery, loss,
debt, and ruin the house, and see no misery, madness, leprosy, obsession, and harmful diseases, and may God make death difficult for him. And the steward and steward
himself shall be in the bosom of his soul, and shall be among those whom God hath given to his life, and the guarantee of his happiness at death And Khshnvdysh to
guarantee the life and all the angels of heaven and earth for him after he said that I'm happy I ask forgiveness. (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
PS:
(1) Albian Assembly, vol. 8, p. 254
(2) Elder al-Mansour, Vol. 5, p. 256.
(3) Albian Assembly, vol. 8, p. 254.
(4) Treatment with the Qur'an, pp. 82-79

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: سوره یاسین صوتی
  • Category: Books & Reference
  • App Code: com.ario.yasin
  • Version: 1.0
  • Requirement: 4.2 or higher
  • File Size : 6.45 MB
  • Updated: 2020-05-22