EMSGO 2.0.1 [free]

Description

Bộ ứng dụng quản lý dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ EMS.
Với nhiều tiện ích mang lại cho người sử dụng dịch vụ:
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý các trạng thái
- Hành trình rõ ràng và cập nhật thời gian thực
- Theo dõi doanh thu chi & chi phí
- Và rất nhiều tiện ích khác...


Management application suite for customer use EMS service.
With many utility gives users the service:
- Order Management
- Manage state
- Itinerary clear and real-time updates
- Track expenses & cost sales
- And many other gadgets ...

Editor's Comment

Old Versions

Free Download Download by QR Code
  • App Name: EMSGO
  • Category: Business
  • App Code: com.emsportal
  • Version: 2.0.1
  • Requirement: 4.4 or higher
  • File Size : 4.62 MB
  • Updated: 2022-05-13